Thứ Tư - Thứ Sáu, ngày 17-19 tháng 11/2021
Digital Exhibition

Triển lãm duy nhất tại Việt Nam dành cho SMT, Công nghệ thử nghiệm, Thiết bị và Công nghiệp hỗ trợ trong ngành điện tử

Industry News

E-Newsletter

E-Newsletter #01

E-Newsletter #02

E-Newsletter #03

Mrs. Do Thi Thuy Huong

Board of Director

Vietnam Electronics Industry Association

    

PRESENTATION

CƠ HỘI & THÁCH THỨC CHO NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

Mr. Nguyen Hoang Ha

ILO high officer

    

PRESENTATION

Lao động trên nền tảng kinh tế số